Statut fundacji

STATUT FUNDACJI „ENO CARPATHIAN”

§1
ENO CARPATHIAN, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Ryszarda i Marzannę Skotnicznych zwanymi dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem w kancelarii notarialnej w Krośnie za numerem repertorium … dnia 9.05.2013

§2
1. Fundacja działa na postawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach ( Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja posługuje się pieczęcią z napisem – „ENO CARPATHIAN”.

§3
1. Fundacja posiada siedzibę w Komborni.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poprzez swoje oddziały za granicą.
3. Fundacja może dla celów współpracy posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

§ 4
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Dla właściwej realizacji celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może powoływać swoje oddziały, zakłady, filie, biura oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą,a także przystępować do spółek /stowarzyszeń i tworzyć je.  
4. Realizacja zadań statutowych może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

§ 5
Fundacja została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 6
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 7
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i osobom prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 8
Cele Fundacji:
1. propagowanie wiedzy o winie i jego historii w Karpatach,
2. propagowanie kultury związanej z winiarstwem,
3. umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy winogrodnikami,
4. ocena jakości win wytwarzanych w Karpatach,  
5. promocja regionu Karpackiego poprzez enoturystykę ,
6. promocja produktów żywnościowych produkowanych w Karpatach,
7. wspieranie karpackiej gospodarki związanej z winem: import/eksport pomiędzy regionami karpackimi, eksport poza region
8. wsparcie współpracy na rzecz rozwoju Euroregionu Karpackiego
9. współtworzenie z polskimi i zagranicznymi partnerami Marki Karpackiej

§ 9
Fundacja realizuje swe cele następujących formach:
1. Promocja regionu: targi, prezentacje, sympozja,
2. Realizacja projektów, programów i strategii rozwojowych na obszarze Karpat
3. Turystyka: promowanie turystyki regionalnej i enoturystyki, również w ramach Strategii Marki Karpackiej
4. Karpackie wina i produkty regionalne: promowanie win z regionów karpackich i żywności związanej z winem tam produkowanej.
5. Promocja, marketing i reklama: Dystrybucja informacji o regionach winiarskich w obrębie Karpat, aktualności, winnice, przedsięwzięcia, oferta enoturystyczna, broszury informacyjne, reklama zewnętrzna, Portal internetowy.
6. Salon Win Karpackich: konkurs winiarski z wyłonieniem najlepszych win z regionów i odmian karpackich, promowanie regionu Podkarpacia poprzez organizowanie zjazdów, targów, pikników i degustacji w Salonie.
7. Edukacja   winiarzy, sommelierów i konsumentów
8. Finansowanie kosztów szkolenia winiarzy i sommelierów
9. Propagacja wiedzy  winie i uprawie winorośli poprzez organizowanie paneli degustacyjnych na imprezach masowych, pokazy, degustacje, warsztaty
10. Sprawowanie opieki (patronatu) nad klasami (szkołami) enologicznymi i sommelierskimi
11. Finansowanie inwestycji służących celom Fundacji
12. Prowadzenie działalności naukowo badawczej, promocyjnej i informacyjnej służącej potrzebom sportu, turystyki i rekreacji,
13. Fundowanie stypendiów dla winiarzy i sommelierów
14. Przyznawanie nagród dla winiarzy, sommelierów

§ 10
Prowadzona działalność gospodarcza Fundacji może być realizowana w następującym zakresie (PKD):
46.34    SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH
46.17    USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
47.00    SPRZEDAŻ DETALICZNA, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
55    USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM
56    USŁUGI ZWIĄZANE Z WYŻYWIENIEM
58    USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ
59    USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
63    USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI
72.19.4    Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk rolniczych
73    USŁUGI REKLAMOWE; USŁUGI BADANIA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z); działalność fotograficzna (74.20.Z); działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z); pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z);
79    USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE REZERWACJI I USŁUGI Z NIĄ ZWIĄZANE
82    USŁUGI ZWIĄZANE Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
85    USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI
91.03    USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH
94    USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE

§ 11
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
2. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wskazanym w Statucie podejmuje Zarząd.
3. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

§ 12
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wpierać działalność innych podmiotów, osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

§ 13
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej w wysokości 2 000 złotych oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 14
1. Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 15
1. Dochodami Fundacji są:
a) Darowizny, dotacje, subwencje, spadki i zapisy;
b) Dochody z praw majątkowych oraz z majątku ruchomego i nieruchomego;
c) Odsetki od środków lokowanych na rachunkach bankowych;
d) Środki przekazywane w ramach pomocy zagranicznej, w tym z funduszy pochodzących z instytucji międzypaństwowych lub środków przyznanych przez rządy państw obcych na podstawie umów zawartych przez władze Rzeczypospolitej Polskiej z tymi instytucjami i państwami;
e) Dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
f) Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 16
1. Dochody z darowizn, dotacji, subwencji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, chyba że ofiarodawcy postanowili inaczej.
2. W razie powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia, oczywistym jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 17
1. Fundacja działa zgodnie z planem finansowym obejmującym rok kalendarzowy.
2. Plan finansowy określa wpływy i wydatki Fundacji, w szczególności strukturę wydatków z wyodrębnieniem wydatków ze środków wymienionych w § 15 pkt. 1 d Statutu, oraz limit wydatków na koszty funkcjonowania Fundacji.
3. Plan finansowy uchwala Rada Fundacji.
4. Działalność Fundacji podlega corocznemu badaniu przez Radę Fundacji.
5. Rada Fundacji lub Fundator może w każdym czasie zarządzić przeprowadzenie kontroli działalności Fundacji. Organy Fundacji są zobowiązane do udostępnienia osobom kontrolującym wszelkich informacji i dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia kontroli.
6. Na żądanie właściwego Ministra lub Fundatora Zarząd Fundacji ma obowiązek przekazać żądane informacje i udostępnić dokumenty dotyczące działalności Fundacji.

§ 18
1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji zwana dalej Radą
b) Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem
c) W Fundacji może być powołana Rada Programowa
2. Wszyscy członkowie organów Fundacji obowiązani są do przestrzegania zasad najwyższej profesjonalnej staranności pracy przy wykonywaniu swoich funkcji.

§ 19
1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach kontrolnych.
2. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu.
3. Rada składa się z 2 do 5  członków, w tym z Przewodniczącego i jego Zastępcy. Do udziału w posiedzeniach mogą być też zapraszane przez Przewodniczącego inne osoby.
4. Członkowie Rady są powoływani na trzyletnią kadencję.
5. Członkowie Rady są powoływani przez Fundatora.
6. Członkowie Rady mogą być odwoływani przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych w § 25 pkt. 3 c,d,e Statutu.

§ 20
1. Do kompetencji Rady należy:
a) Kontrola realizacji głównych celów działania Fundacji;
b) Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
c) Opiniowanie programów działalności Fundacji;
d) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
e) Zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu;
f) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, bilansu i rachunków wyników oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;
g) Podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji i zmianie Statutu Fundacji z zastrzeżeniem uzyskania, akceptacji Fundatora;
h) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu, umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Fundacji Przewodniczący Rady lub osoba przez niego upoważniona;
i) Zatwierdzanie rocznych planów finansowych Zarządu oraz biura Fundacji.

§ 21
1. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady, jego Zastępcę. Przewodniczący kieruje pracami Rady, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca.

§ 22
1. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż raz na kwartał, zgodnie z przyjętym przez Radę regulaminem.
2. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu w celu składania wyjaśnień.
3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia nadzwyczajne z własnej inicjatywy lub w terminie 14 dni od otrzymania żądania zwołania posiedzenia od Fundatora lub co najmniej dwóch członków Rady lub wniosku Zarządu.

§ 23
1. Uchwały Rady zapadają w formie protokołowanych uchwał zwykłą większością głosów obecnych. Dla ważności uchwał niezbędne jest zaproszenie wszystkich członków Rady nie później niż na 30 dni przed terminem posiedzenia.
2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale, decyduje głos Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności głos Zastępcy.
3. Za zgodą wszystkich członków Rady, Rada może odbywać posiedzenia i podejmować uchwały za pomocą nowoczesnych środków komunikacji.
4. Za zgodą wszystkich członków Rady, uchwały mogą być podjęte bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania.

§ 24
1. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zaproszone inne osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wskazanych w ust. 1 w posiedzeniach Rady będzie miał charakter doradczy.
3. Rada może korzystać z pomocy specjalistów i konsultantów.

§ 25
1. Zarząd składa się z 2 do 5 członków i jest powoływany na okres 3 lat przez Fundatora.
2. Członkostwo w Zarządzie ustaje w razie odwołania członka przez Fundatora, w razie śmierci członka Zarządu lub złożenia przez niego rezygnacji na piśmie.
3. Fundator może w każdym czasie odwołać członka Zarządu, nie uchybia to ich roszczeniom ze stosunku pracy, jeżeli taki stosunek został nazwiązany.
4. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
a) Złożenia przez członka rezygnacji;
b) Choroby lub utraty sił, wywołujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Zarządu;
c) Niepełnienia obowiązków członka zarządu przez okres dłuższy niż 1 roku;
d) Nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu;
e) Istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 26
Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu nominowany przez Fundatora.

§ 27
Prezes z grona Zarządu wyznacza wiceprezesa.

§ 28
1. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę.

§ 29
Zarząd Fundacji:
a) Reprezentuje Fundację na zewnątrz;
b) Kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych;
c) Zarząd podejmuje decyzje w sprawie podjęcia przez Fundacje działalności gospodarczej i określa zasady prowadzenia tej działalności;
d) Opracowuje roczne programy działalności Fundacji oraz plany finansowe Fundacji;
e) Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
f) Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;
g) Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
h) Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
i) Podejmuje decyzje o przystąpieniu Fundacji do spółek i do fundacji;
j) Występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia Fundacji
k) Podejmuje decyzje w sprawie likwidacji Fundacji, po uzgodnieniu z Radą i Fundatorem;
l) Powołuje kierowników przedstawicielstw, oddziałów Fundacji i zatwierdza ich regulamin organizacyjny.

§ 30
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.
2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników do poszczególnych czynności, bądź do czynności określonego rodzaju, nie przekraczających czynności zwykłego zarządu.

§ 31
1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu lub osobę przez niego wyznaczoną, najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarządu, uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół.
2. W razie równości głosów o wyniku głosowania decyduje głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności głos wiceprezesa.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 32
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada, po uzgodnieniu z Fundatorem.
3. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady.
4. Wynagrodzenia członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.
§ 33
1. Decyzje w sprawie zmiany Statutu podejmuje Rada na wniosek Zarządu, po uzgodnieniu z Fundatorem.
2. Zmiana Statutu może dotyczyć zmiany celów Fundacji.

§ 34
1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu, po uzgodnieniu z Fundatorem.

§ 35
1. W przypadku śmierci Fundatora Jego prawa i obowiązki przejmują spadkobiercy.

§ 36
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątkowych Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd większością głosów przy obecności wszystkich członków, po uzgodnieniu z Radą i Fundatorem.
3. Likwidację przeprowadza Prezes ostatniego Zarządu.
4. Środki majątkowe po likwidacji Fundacji, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, przeznacza się na cele zgodne z celami Fundacji.

Scroll to Top